Atarax (hydroksyzyna) – tabletki powlekane

Co to jest Atarax?

Lek o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym i przeciwhistaminowym.

Co zawiera i jak działa Atarax?

Substancją czynną preparatu jest hydroksyzyna, lek uspokajający, przeciwlękowy oraz przeciwhistaminowy. Nie wpływa na czynności kory mózgowej, natomiast jej działanie uspokajające jest prawdopodobnie związane z hamowaniem aktywności ośrodków podkorowych. Stosowana w stanach lękowych łagodzi uczucie zagrożenia, niepokoju i zmniejsza napięcie mięśniowe. U osób z zaburzeniami lękowymi i bezsennością powoduje wydłużenie całkowitego czasu snu, skrócenie okresów przebudzeń w nocy i czasu zasypiania. Nie wywołuje zaburzeń pamięci, po przerwaniu stosowania nie występują objawy odstawienne. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe, blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Zmniejsza odczyn wywołany działaniem histaminy, a także świąd w różnych postaciach pokrzywki, wyprysku i zapalenia skóry. Ma niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych i dopaminowych. Wykazuje również działanie przeciwwymiotne.

Po podaniu doustnym hydroksyzyna dobrze się wchłania, jej działanie uspokajające występuje po 5–10 minutach w przypadku stosowania syropu i po 30–45 minutach w przypadku stosowania tabletek, a stężenie maksymalne uzyskiwane jest w ciągu 2 godzin po przyjęciu preparatu. Hydroksyzyna wydalana jest przez nerki, głównie w postaci metabolitów.

Kiedy stosować Atarax?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

• objawowe leczenie lęku u dorosłych

• objawowe leczenie świądu

• premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:

• porfiria

• wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG

• występowanie czynników ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG, w tym: choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagła śmierć sercowa w wywiadzie rodzinnym, znaczące zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), stosowanie leków mogących wydłużać odstęp QT i/lub powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atarax?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować szczególną ostrożność:

• u osób z niewydolnością wątroby i/lub umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek; lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie mniejszych dawek

• u osób z obniżonym progiem drgawkowym, szczególnie u dzieci (dzieci są bardziej podatne na wystąpienie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, w tym drgawek).

Ze względu na działanie przeciwcholinergiczne (cholinolityczne) hydroksyzyny należy zachować ostrożność u osób:

• z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania

• z utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego

• ze zmniejszoną perystaltyką przewodu pokarmowego

• z nużliwością mięśni (myasthenia gravis)

• z otępieniem.

Lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie u osób przyjmujących jednocześnie leki przeciwcholinergiczne lub hamujące aktywność ośrodkowego układu nerwowego.

W okresie przyjmowania leku należy unikać spożywania alkoholu.

Stosowanie hydroksyzyny może być związane z wystąpieniem wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG oraz z wystąpieniem stanowiących zagrożenie życia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. Dotyczy to szczególnie chorych z czynnikami ryzyka, takimi jak np. zaburzenia elektrolitowe czy stosowanie innych leków mogących wydłużać odstęp QT. Przyjmowanie preparatu przez chorych z tej grupy jest przeciwwskazane.

Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku. W tej grupie chorych wydalanie hydroksyzyny jest zmniejszone a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych – zwiększone. U osób w podeszłym wieku może wystąpić pogorszenie czynności poznawczych.

Aby uniknąć wpływu preparatu na wyniki testów alergicznych i testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, należy co najmniej 5 dni przed wykonaniem tych badań przerwać stosowanie hydroksyzyny (po konsultacji z lekarzem).

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby stosujące preparat nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Hydroksyzyna wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Atarax

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Dorośli:

Objawowe leczenie lęku: 50 mg na dobę w 2–3 dawkach podzielonych; w ciężkich przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg na dobę.

Objawowe leczenie świądu: początkowo 25 mg przed snem, w miarę potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo do 25 mg 3–4 razy na dobę.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 50–100 mg jednorazowo.

U dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

U osób w podeszłym wieku zaleca się zmniejszenie dawki początkowej o połowę a u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby dostosowanie dawkowania (lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawek).

U osób w podeszłym wieku dawka maksymalna wynosi 50 mg na dobę.

Dzieci i młodzież:

Objawowe leczenie świądu: dzieci od 12. miesiąca życia 1–2 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 0,6 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce.

U dzieci o masie ciała do 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg masy ciała na dobę. U dzieci o masie ciała większej niż 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

U dzieci od 12. miesiąca–6. roku życia zalecane jest podawanie preparatu w postaci syropu doustnego, co umożliwi odmierzenie właściwej dawki i zmniejszy ryzyko zachłyśnięcia.

Czy można stosować Atarax w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią, skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest stosowanie hydroksyzyny i leków mogących wydłużać odstęp QT i/lub powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, takimi jak np. leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III (w tym chinidyna, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), leki przeciwpsychotyczne (np. haloperydol, tiorydazyna, pimozyd, mezorydazyna), antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna), chinolony (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwhistaminowe, leki przeciwmalaryczne (np. meflochina), ketokonazol, pentamidyna, donepezil, niektóre leki przeciwdepresyjne (np. citalopram, escitalopram), niektóre leki stosowane w chorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd, cisapryd), niektóre leki onkologiczne (np. tamoksyfen, toremifen, wandetanib), metadon.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania hydroksyzyny i leków powodujących zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardię) lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemię).

Hydroksyzyna jest metabolizowana w wątrobie z udziałem izoenzymów (w tym CYP 3A4/5) cytochromu P450. Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych mogą powodować zwiększenie stężenia hydroksyzyny we krwi, a leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych mogą powodować zmniejszenie jej stężenia.

Hydroksyzyna hamuje aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P450 (w większych stężeniach może hamować także inne izoenzymy cytochromu P450) i mogą występować jej interakcje z lekami metabolizowanymi przez ten sam układ enzymatyczny. Konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie.

Hydroksyzyna może nasilać działanie:

• leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryna)

• meperydyny

• leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, leki uspokajające i nasenne)

• przeciwcholinergiczne działanie: leków przeciwhistaminowych, neuroleptyków i leków przeciwdepresyjnych.

Alkohol nasila działanie hydroksyzyny. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Hydroksyzyna jest metabolizowana z udziałem dehydrogenazy alkoholowej.

Hydroksyzyna może osłabiać działanie betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy.

Hydroksyzyna stosowana z lekami adrenergicznymi (np. adrenalina), może osłabiać ich wpływ na ciśnienie tętnicze.

Należy unikać równoległego stosowania hydroksyzyny z inhibitorami monoaminooksydazy (iMAO) i lekami o działaniu cholinolitycznym.

Hydroksyzyna zmniejsza przeciwdrgawkowe działanie fenytoiny.

Cymetydyna powoduje zwiększenie stężenia hydroksyzyny we krwi.

Hydroksyzyna stosowana z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać ich działanie kardiotoksyczne, co może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii.

Aby uniknąć wpływu preparatu na wyniki testów alergicznych i testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, należy co najmniej 5 dni przed wykonaniem tych badań przerwać stosowanie hydroksyzyny (po konsultacji z lekarzem).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Atarax może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: senność. Często lub niezbyt często mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, ból głowy, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, bezsenność, drżenie, pobudzenie, stany splątania, uczucie zmęczenia, znużenie, złe samopoczucie i gorączka. Rzadko lub bardzo rzadko: zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia akomodacji oka, widzenie nieostre, zaparcia, wymioty, dyskinezy, drgawki, dezorientacja, omamy, zatrzymanie moczu, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obfite pocenie się, wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne (ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona).

Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: zaburzenia układu krwiotwórczego z małopłytkowością i zaburzenia krzepnięcia krwi, uczucie pustki w głowie, rozdrażnienie, niezborność ruchowa, gorączka, pogorszenie funkcji poznawczych u osób w podeszłym wieku, pogorszenie czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, ruchy mimowolne, w tym drgawki (po zastosowaniu dawek większych niż zalecane).