Zoloft (sertralina) – tabletki powlekane

Co to jest Zoloft?

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Co zawiera i jak działa Zoloft?

Substancją czynną preparatu jest sertralina, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin reuptake inhibitor). Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników, substancji odgrywających istotną rolę w komunikacji pomiędzy neuronami. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. W tym przypadku mediatorem jest serotonina. Niektóre cząsteczki serotoniny zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie sertraliny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Większa stymulacja zależnych od serotoniny komórek wiązana jest z działaniem farmakologicznym i klinicznym sertraliny. Sertralina hamuje również wychwyt serotoniny przez płytki krwi, a także w bardzo niewielkim stopniu wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów adrenergicznych (alfa 1, alfa 2, beta), cholinergicznych, GABA, dopaminergicznych, histaminergicznych, serotoninergicznych i benzodiazepinowych. Prawdopodobnie z tego powodu sertralina nie działa kardiotoksycznie, sedatywnie i antycholinergicznie. Długotrwałe podawanie sertraliny zwierzętom prowadzi do zmniejszenia liczby i wrażliwości receptorów adrenergicznych w mózgu. Sertralina nie wywołuje skłonności do nadużywania.

Kiedy stosować Zoloft?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· epizodów dużej depresji, a także w zapobieganiu ich nawrotom
· zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej
· zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia
· zespołu lęku społecznego
· zespołu stresu pourazowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazane jest równoległe z sertraliną stosowanie inhibitorów MAO oraz pimozydu.
Leczenie sertraliną można rozpocząć po upływie 14 dni od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; inhibitory MAO można wprowadzić do leczenia w 7 dni po zakończeniu stosowania sertraliny.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zoloft?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpią objawy takie jak:
· pobudzenie
· hipertermia
· drżenia mięśniowe
· drgawki kloniczne mięśni
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż ich przyczyną może być niebezpieczny dla życia tak zwany „zespół serotoninowy” lub „złośliwy zespół neuroleptyczny”.
W przypadku konieczności zamiany stosowanego wcześniej innego leku przeciwdepresyjnego na sertralinę należy zachować ostrożność; lekarz przeprowadzi dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta.
Należy zachować ostrożność stosując sertralinę z innymi lekami, które nasilają efekt przekaźnictwa serotoninergicznego (takimi jak tryptofan, fenfluramina, agoniści 5-HT) oraz z produktami ziołowymi zawierającymi dziurawiec (Hypericum perforatum). Istnieje możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych.
Osoby cierpiące na manię powinny w czasie leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza (w razie wystąpienia fazy maniakalnej stosowanie preparatu zostanie przerwane).
U pacjentów ze schizofrenią podczas stosowania preparatu może nastąpić nasienie objawów psychotycznych.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób chorych na padaczkę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeśli w czasie leczenia wystąpią napady padaczkowe, należy skonsultować się z lekarzem; prawdopodobnie konieczne będzie przerwanie stosowania preparatu.
Efekty leczenia sertraliną widoczne są po kliku tygodniach jej stosowania, niekiedy ten czas jest dłuższy. Szczególnie osoby ze skłonnościami do myśli samobójczych związanych z depresją powinny być w tym okresie pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ ze stosowaniem preparatu może wiązać się próba samobójcza. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią osoby do 25. roku życia. Wszelkie zauważone niepokojące zmiany zachowania powinny zostać niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.
Preparat nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (z wyjątkiem osób powyżej 6. roku życia cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Brak długoterminowych danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania dotyczących wzrostu, dojrzewania, a także rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności leczenia dziecka tym preparatem, należy monitorować rozwój chorego, a także jego zachowanie pod kątem wystąpienia myśli i zachowań samobójczych (w tej grupie wiekowej ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych oraz wrogości jest największe). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z pediatrą.
Należy zachować ostrożność, jeśli chory stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe, leki wpływające na czynność płytek krwi lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2), jak również jeśli cierpi na skazę krwotoczną (podczas stosowania preparatu mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia).
Istnieją doniesienia o występowaniu hiponatremii podczas stosowania preparatu; zjawisko to związane jest z zaburzeniami wydzielania hormonu antydiuretycznego. Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku, a także u osób z marskością wątroby lub przyjmujących leki, mogące prowadzić do hiponatremii.
Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ mogą wystąpić reakcje odstawienia. Ryzyko ich pojawienia się zależy od kilku czynników, w tym od czasu trwania leczenia, wielkości dawki oraz tempa zmniejszania dawkowania. Najczęściej występującymi objawami są: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, mdłości i/lub wymioty, drżenie i ból głowy. Ogólnie objawy te są łagodne lub umiarkowanie nasilone, jednak u niektórych osób mogą okazać się ciężkie. Zwykle występują podczas kilku pierwszych dni po przerwaniu leczenia, choć czasem zdarzały się, gdy pacjent zapomniał o przyjęciu jednej dawki. Aby zapobiec ich wystąpieniu zaleca się stopniowo zmniejszać dawkę preparatu w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy, ściśle według wskazań lekarza.
Stosowanie preparatu może u niektórych osób prowadzić do akatyzji (nieprzyjemny lub uciążliwy niepokój ruchowy i potrzeba ruchu, często z towarzyszącą niemożnością siedzenia lub stania), szczególnie w pierwszych tygodniach stosowania preparatu. W takim przypadku lekarz nie będzie prawdopodobnie zalecał zwiększenia dawki.
U osób z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
U osób z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.
Brak danych odnośnie równoległego leczenia sertraliną i stosowania elektrowstrząsów
U osób leczonych preparatem zgłaszano zafałszowane, pozytywne wyniki testów immunologicznych w badaniach przesiewowych moczu w odniesieniu do benzodiazepin.
Należy zachować ostrożność w przypadku osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania lub jaskrą w wywiadzie, ponieważ sertralina może powodować rozszerzenie źrenic, a co za tym idzie zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność podejmowania decyzji i reakcji w sytuacjach nagłych. Zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Zoloft

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:
Depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Zwykle stosuje się 50 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
W leczeniu podtrzymującym, mającym zapobiegać nawrotom dotychczasowych stanów depresyjnych lub wystąpieniu nowych zaburzeń depresyjnych, zaleca się stosowanie minimalnych skutecznych dawek leku. Lekarz okresowo oceni reakcję pacjenta i w razie potrzeby dostosuje dawkę.
Zespół lęku napadowego, zespół stresu pourazowego i zespół lęku społecznego:
Dawka początkowa to 25 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
Dzieci i młodzież od 6.do 12. roku życia:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Dawka początkowa to 25 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
Dzieci i młodzież od 13.do 18. roku życia:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Dawka początkowa to 50 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki w zależności od potrzeb do maksymalnie 200 mg na dobę.
Kliniczne efekty działania leku mogą wystąpić po 7 dniach leczenia. Optymalne efekty leczenia występują, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, dopiero po 2 do 4 tygodniach stosowania preparatu.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
Ze względu na brak badań preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia; nie dotyczy to osób powyżej 6. roku życia z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.
Sposób podawania:
Preparat należy stosować raz na dobę rano lub wieczorem, niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czy można stosować Zoloft w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
W czasie ciąży preparat stosuje się tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (ryzyko zawsze indywidualnie ocenia lekarz).
W czasie stosowania preparatu nie należy karmić piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (mioklonie i inne ruchy mimowolne, wzmożenie odruchów, sztywność, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie, stany pobudzenia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie 7 dni od zakończenia stosowania sertraliny.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie pimozydu z sertraliną.
Podczas leczenia należy unikać spożywania soku grejpfrutowego.
Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu:
· z fentanylem w leczeniu przewlekłego bólu lub znieczuleniu ogólnym
· z litem, ze względu na nasilenie działania serotoninergicznego sertraliny; należy kontrolować stężenie litu w osoczu
· z fenytoiną – należy monitorować jej stężenie w osoczu na początku leczenia, aby optymalnie dobrać dawkę; może również nastąpić obniżenie stężenia sertraliny w osoczu
· z sumatryptanem i innymi tryptanami, gdyż może wystąpić osłabienie, nadmierna odpowiedź ruchowa, brak koordynacji, dezorientacja, lęk i pobudzenie
· z innymi lekami, które nasilają efekt neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego (takimi jak tryptofan, fenfluramina , agoniści 5-HT) oraz z produktami ziołowymi zawierającymi dziurawiec (Hypericum perforatum); możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych
· z warfaryną, ze względu na możliwe wydłużenie czasu protrombinowego
· z cymetydyną, ponieważ następuje obniżenie klirensu sertraliny
· z lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2); mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia
· z dezipraminą i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450, szczególnie tymi o wąskim indeksie terapeutycznym, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy 1C, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, typowe leki przeciwpsychotyczne.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.
Nie należy popijać preparatu sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia stężenia sertraliny w osoczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Zoloft może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: brak łaknienia, bezsenność, drżenie, niepokój, bóle głowy, zawroty głowy, senność, mdłości, biegunka/luźne stolce, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, osłabione łaknienie, zaburzenia czynności seksualnych u mężczyzn (zaburzenia erekcji, opóźniony wytrysk nasienia), zaburzenia cyklu miesiączkowego nadmierna potliwość, nadmierna utrata wagi.
Rzadko mogą wystąpić: małopłytkowość, zaburzenia czynności płytek, leukopenia, sporadyczne krwotoki, plamica, hiperprolaktynemia, mlekotok, ginekomastia, niedoczynność tarczycy, odwracalna hiponatremia (głównie u osób w wieku podeszłym, osób stosujących leki moczopędne i osób ze zmniejszoną objętością płynów ustrojowych), związana prawdopodobnie z zaburzeniami wydzielania wazopresyny, objawy depresji, halucynacje, reakcje agresywne, niepokój, mania/hipomania, zaburzenia lękowe, psychozy, drgawki, zaburzenia ruchu (takie jak objawy pozapiramidowe, niepokój ruchowy/akatyzja), kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nadciśnienie, niedociśnienie, obrzęk, omdlenia, tachykardia, bóle brzucha, wymioty, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka i niewydolność wątroby, wzrost poziomu enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania, lub duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, pokrzywka, świąd skóry całego ciała), wysypka skórna (włącznie z rzadkimi przypadkami rumienia wielopostaciowego), priapizm (długotrwały, bolesny wzwód bez pobudzenia seksualnego).
Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych odnotowano w trakcie leczenia sertraliną, a także w krótkim czasie po przerwaniu leczenia.
Badania epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko złamań kości wśród pacjentów (głównie po 50. roku życia) przyjmujących leki z tej grupy; mechanizm tego działania nie jest znany.

Dzieci i młodzież od 6. do 18. roku życia:U pacjentów pediatrycznych leczonych sertraliną ogólna charakterystyka działań niepożądanych była podobna do zaobserwowanej w badaniach z udziałem osób dorosłych.
Zaobserwowano następujące działania niepożądane:
Bardzo często występowały: ból głowy, bezsenność, biegunka, nudności.
Często występowały: ból w klatce piersiowej, mania, gorączka, wymioty, anoreksja, labilność emocjonalna, agresja, pobudzenie, nerwowość, zaburzenia uwagi, zawroty głowy, hiperkinezja, migrena, senność, drżenia, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, niestrawność, koszmary nocne, zmęczenie, nietrzymanie moczu, wysypka, trądzik, krwawienie z nosa, wzdęcia.
Niezbyt często występowały: wydłużenie odcinka QT w EKG, próby samobójcze, drgawki, zaburzenia pozapiramidowe, parestezje, depresja, omamy, plamica, hiperwentylacja, niedokrwistość, zaburzenia czynności wątroby, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej, zapalenie pęcherza, opryszczka, zapalenie ucha zewnętrznego, bóle uszu, bóle oczu, rozszerzenie źrenicy, złe samopoczucie, krwiomocz, wysypka krostkowa, nieżyt nosa, urazy, zmniejszenie masy ciała, drganie mięśni, nieprawidłowe sny, apatia, albuminuria, częstomocz, wielomocz, bóle piersi, zaburzenia miesiączkowania, łysienie, zapalenie skóry, nieprawidłowy zapach skóry, pokrzywka, bruksizm, uderzenia gorąca.