Brintellix (wortioksetyna) – tabletki powlekane

Co to jest Brintellix?

Modulator przekaźnictwa serotoninergicznego

Co zawiera i jak działa Brintellix?

Leczenie dużych epizodów depresji. Dorośli. P.o., niezależnie od posiłku. Początkowo 10 mg 1 ×/d, następnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do maks. 20 mg 1 ×/d lub zmniejszyć do 5 mg 1 ×/d. Po ustąpieniu objawów leczenie kontynuować co najmniej przez 6 mies. Leczenie można przerwać w sposób nagły, bez stopniowego zmniejszania dawki. U osób >65. rż. początkowo 5 mg 1 ×/d; zachować ostrożność w przypadku stosowania dawek >10 mg/d. W przypadku równoległego stosowania silnych inhibitorów izoenzymu CYP2D6 (np. bupropion, chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna) lub induktorów cytochromu P-450 o szerokim zakresie działania (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina) można rozważyć dostosowanie dawki wortioksetyny.

Kiedy stosować Brintellix?

Produkt leczniczy Brintellix jest wskazany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, równoległe stosowanie nieselektywnych inhibitorów MAO lub selektywnych inhibitorów MAO-A.